VÁLLALATOK, SZAKMAI PARTNEREK

A Kék Pontban egyaránt segítséget nyújtunk felépülőknek/droghasználóknak, hozzátartozóknak és szakembereknek. Amikor drogról beszélünk, akkor minden olyan pszichoaktív szert értünk alatta, amely a központi idegrendszer működésére hat. Tehát az illegális kábítószerek és a legális szerek (pl. sokféle designer szer és az alkohol) fogyasztóit egyaránt várjuk. Érintettként azokat fogadjuk, akiknek valamely szer fogyasztása problémát jelent és/vagy függőséget okoz. Segítő szervezetként mi nem kezeljük morális kérdésként sem a drogfogyasztást, sem az alkoholizmus jelenségét, és azoknak a hozzánk fordulóknak is segítséget kívánunk nyújtani, akik egyelőre nem tudnak, vagy nem akarnak felhagyni a szerfogyasztással.   Szolgáltatásaink döntő többségét – támogatásainknak köszönhetően – ingyen nyújtjuk, az ettől eltérő gyakorlatról külön adunk tájékoztatást a bejelentkezéskor.

ISMERKEDJEN MEG FELÉPÜLŐKNEK/ DROGFOGYASZTÓKNAK KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSAINKKAL!

ISMERKEDJEN MEG A HOZZÁTARTOZÓKNAK KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSAINKKAL!

KÉPZÉSEINK

ASI  – ADDIKCIÓ SÚLYOSSÁGI INTERJÚ FELVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ TRÉNING

A tréningen való részvétel elsősorban szenvedélybetegekkel dolgozó szociális szakembereknek ajánlott. A tréning a szociális továbbképzési rendszerben akkreditált, S jelű, 30 kreditpontot ér. A képzést Lencse Menyhért szociális munkás kollégánk vezeti, aki egyben a Kék Pont Gát utcai központ kezelői teamjének tapasztalt vezetője is. A képzés 30 órás, két és fél napos, 12-15 részvevővel, a végén vizsgával zárva.

Az ASI egy többszempontú, félig-strukturált klinikai interjú, melynek célja alkohol-, illetve drogfüggő személyek helyzetének feltárása hét meghatározott problématerületen.
A Thomas McLellan és munkatársai által először 1980-ban (McLellan, Luborsky, O’Brien és Woody, 1980) kidolgozott, majd utoljára 1992-ben az ötödik kiadással módosított mérőeszköz (McLellan és mtsai, 1992) a függőséghez hozzájáruló, valamint a függőség miatt kialakuló problémák feltérképezését szolgálja, elsősorban a leghatékonyabb gyógykezelési mód kiválasztása céljából. Ezt az ötödik kiadású interjút EuropASI néven a holland Jellinek Intézet dolgozta át, ez azonban az interjú szerkezetét és lényeges részeit nem érintette. A félig-strukturált interjú saját klinikai gyakorlatunkban is jól használhatónak bizonyult (Rácz és Mózer, 1999, Rácz, 2000). Az eredeti kérdőív számos vizsgálat szerint megbízhatónak és érvényesnek mutatkozott különféle populációkban, és a páciensek állapotváltozásainak vizsgálatára is alkalmasnak bizonyult a kezelés különböző szakaszaiban (McGahan, Griffith és McLellan, 1982). Az ASI hatékonyan használható utánkövetéses interjúkban is (The Addiction Severity Index Manual and Question by Question Guide).
Az ASI által vizsgált életterületek a következők: testi egészségügyi, foglalkoztatással kapcsolatos, alkoholfogyasztásból eredő, drogfogyasztásból eredő, jogi, családi, illetve társas jellegű, valamint pszichiátriai problémák. Az “Addiction Severity Index Treatment Planning Manual” szerint az ASI kiemelkedő szerepet tölt be a kezelésre jelentkező kliensek komplex kezelési/gondozási tervének elkészítésében. Ennek oka, hogy a “hagyományos”, droghasználattal kapcsolatos vagy a pszichiátriai problémákkal összefüggő panaszok mellett az életvitel más dimenzióira is rákérdez. Így tervezhetővé válik a klienssel végzett szociális munka és annak célterületei.

EuroADAD – TRÉNING (az ASI serdülőkorúakra készült változata)

Az EuroADAD képzést elsősorban szociális szakembereknek, iskolai szociális munkásoknak, ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi felelősöknek, iskolai drogkoordinátoroknak, bűnmegelőzésben dolgozó szakembereknek ajánljuk. Képzésünk a szociális továbbképzési rendszerben „S” jelű, 30 pontot érő akkreditációs képzés. A képzést Lencse Menyhért szociális munkás kollégánk vezeti, aki egyben a Kék Pont Gát utcai központ kezelői teamjének tapasztalt vezetője is. A képzés 30 órás, két és fél napos, 12-15 részvevővel, a végén vizsgával zárva.

Az EuroADAD egy olyan  több szempontú, félig-strukturált klinikai interjú, mely a serdülőkori problémákat méri fel 8 életterületen: egészségi állapot, munka/iskola, társas kapcsolatok, család, pszichológiai állapot, jogi problémák, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás. Az interjú révén lehetőség adódik a serdülők problémáinak feltérképezésére az adott életterületeken, és jelzi a kezelési szükségleteket. Az EuroADAD felvétele révén a serdülőkkel dolgozó segítők olyan információkhoz jutnak, melyek a nagyban segítenek kezelési/gondozási tervek megalkotásában és/vagy kutatási célok elérésében. A 8 problématerület külön kerül értékelésre az adott életterületen feltárt problémák súlyossága és a segítségnyújtás szükségessége szerint. A kérdező/segítő minden területet egy súlyossági értékeléssel zár  le, ami a kapott objektív információkon, a kérdező megítélésén és a kliens önértékelésén alapul. Magyarországon az EuroADAD klinikai validitás és reliábilitás vizsgálatát Gerevich és mtsai végezték el 2004-ben. A vizsgálatok alapján az ASI jól használható a klinikumban. Az EuroADAD klinikai alkalmazása jól beilleszthető a serdülők állapotfelmérésébe, a terápiás, sőt a komplex gondozási terv elkészítésébe. Ennek az az oka, hogy az ADAD nem csupán az alkohol- és droghasználatról, ha nem a serdülőkorú kliens élettevékenységeinek egyéb területeiről is használható információkat ad. Az ADAD a terápia / gondozási folyamat tervezése mellett alkalmas arra is, hogy a kliensek állapotváltozását nyomon kövessük a terápia / gondozás folyamán, majd pedig utánkövetéses jelleggel a segítő kapcsolat befejezését követően is. A 40 órás tréning keretében a résztvevők elsajátítják az EuroADAD önálló felvételéhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, és szakmai munkájuk céljainak eléréséhez e mérőeszközt akár napi szinten használják.

PEDAGÓGUS KÉPZÉS 

ISKOLÁKNAK SZÓLÓ AJÁNLATAINK

A Kék Pont olyan prevenciós programokat szorgalmaz, amelyek minden esetben az egyéni/iskolai igényekre épülnek. Természetesen vannak már kipróbált és sikeres programjaink és program-elemeink, de minden megkeresést önállóan és új kihívásként kezelünk. Az alkalmanként  megszervezett frontális prevenciós előadások hatékonyságában nem hiszünk, azok csak a bizonyos jelenségek iránti, rövidtávú figyelemfelkeltésre alkalmasak, helyettük a hosszútávú stratégiai tervezés keretében vagy reményében született kérések, progresszív megvalósító partnerei szeretünk lenni. Megközelítésünkben  az elrettentés és tiltás helyett,  bizalomra és együttműködésre számíthatnak. Célcsoportunknak elsősorban  a középiskolás korú fiatalokat tekintjük, de esetenként az általános iskolák 7-8. osztályos diákjainak szóló programokat is vállalunk. Hosszútávú együttműködések reményében, szívesen résztveszünk közös pályázatokban is.

A Kék Pont prevenciós programjait a Biopolitikai Műhely munkatársai dolgozzák ki és valósítják meg.

Mi az a biopolitika?

A biopolitika –  tágabb értelemben véve –  egy populáció társas életét, egészségét és biztonságát szabályozó diskurzusok, normák és társadalmi eljárások összessége.

Biopolitikai Műhely (BPM)

A Biopolitikai Műhely elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára kínál holisztikus szemléletű egészség-programokat, eseményeket és rendezvényeket. Felkérésre munkahelyi egészségprogramok  kialakítására és levezénylésére is szívesen vállalkozunk. A BPM vezetője: Dávid Ferenc szociológus, biopolitikai szakértő. Elérhetőségei: info@kekpont.hu 06-70/607-49-67

a)Tematikus vetélkedők

Vetélkedőinkben izgalmas társadalmi témákat dolgozunk fel, folyamatos és aktív részvétellel késztetve a fiatalokat arra, hogy közös munkával és együttműködéssel produktív formában fejezzék ki a kérdésről alkotott véleményeiket és nézeteiket. A vetélkedő csapatok munkáját két fős szakmai zsűri pontozza, szórakoztató formában erősítve meg a témában fontosnak tartott értékeket és normákat. Néhány példa:

Vakációzz Okosan: Az izgalmas vetélkedő felkészíti a fiatalokat a nyári örömök mértékletes és biztonságos megélésére, beleértve a strandolás okozta édes izgalmakat és az éjszakában felbukkanó veszélyeket.

Bűnben Égve: A fordulatos és izgalmas vetélkedő során a normasértések mögött meghúzódó rejtett motivációk és törekvések nyomába eredünk, utunk során megerősítjük a morális határokat és a bűncselekményekkel szembeni ellenállás hétköznapi gyakorlatát.

A vírus nyomában: A kifejezetten pörgős és fordulattokkal teli tematikus vetélkedő az AIDS Világnapjának fontos és stílusos kiegészítője, a ferencvárosi diákok évről évre visszatérő versenye. Más kerületek, közösségek számára is adaptálható.

A vetélkedők 5 óra hosszúak, egyszerre minimum 20, maximum 35 fő vehet részt rajtuk. Megkeresés esetén a  programokról részletes szakmai és pénzügyi ajánlatot adunk.

b) Tematikus szakkörök

Szakköreink az erőszakmentes lázadás és az örömelvű értékteremtés erejét aktivizálják a résztvevő fiatalokban. A hét alkalomból álló, heti rendszerességű, alkalmanként két órás szakkörünk átlépi az iskola határait és a várost használja a tudás megszerzésének tereként. A fiatalokkal közösen végzett munkánkkal megerősítjük a városi identitást, fokozzuk a közösségi terek tiszteletét és pozitív törekvéssé formáljuk a lázadás erejét. Megkeresés esetén részletes szakmai és pénzügyi ajánlatot adunk.

c) Iskolai előadások

Az előadások során a droghasználat társadalmi  és kulturális lenyomatait keressük közös erővel, elhatározással és intenzív vizuális  támogatottsággal. Izgalmas videók, meghökkentő képek és bűnös ütemek segítségével tárjuk fel a drogfogyasztás egyéni és közösségi jellemzőit. Az előadásokat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nagyobb jártasságra akarnak szert tenni drogtémában és nem félnek  alámerülni a drogozás rejtelmeibe, a tudomány biztos pontjára támaszkodva.

Előadásaink általában 45 és 90 perc hosszúságúak és minden esetben prezi felhasználásával kerülnek bemutatásra. Az egyedi igényekhez szabott széles témakínálat a droghasználat társadalmi és kulturális dimenzióit sorakoztatja fel egyéni, társas és társadalmi szinten egyaránt. Megkeresés esetén részletes szakmai és pénzügyi ajánlatot adunk.

A Szenvedélyek Vámszedői előadás-sorozat tematikái, amelyből az iskolák válogathatnak: (egy téma minimum 1,5 óra):

a drogok osztályozásának lehetőségei és történeti változásai, a droghasználat társadalmi megítélésének változásai, a drogok fajtái, hatásuk az egyénre, a gazdaságra és a kultúrára; a drogbetegség és a kezelése;a vágyak megregulázásának elmélete és gyakorlata;a mértékletesség erénye és gyakorlata, a  designer drogok;droghasználat a gettóban; Droghasználat a partikultúrában; droghasználat a hétköznapokban;droghasználat és bűnözés; droghasználat és törvénykezés; legalizáció, dekriminalizáció, orvosi marihuána; a segítés és a talpra állás gyakorlata; intézmények, rehabilitációs intézmények, ambulanciák;túladagolás és segítségnyújtás;az alkohol fogyasztás kultúrája és az alkoholizmus; a cigaretta tündöklése és bukása;drogok a mozivásznon, a függőség arcai;a drogháború katonái és áldozatai; az elterelés elmélete és gyakorlata;  droghatás, mint társadalmi konstrukció;a  drogos stigma, a felépülői karakter, a felépülési mozgalom esélyei Magyarországon.

d) Egészségnapok a selfness jegyében

Műhelyünkben cégek, iskolák, szervezetek és lakóközösségek számára egészségnapokat és vetélkedő alapú közösség építő programokat kínálunk, előtérbe helyezve a könnyen befogadható modern és progresszív selfness trendeket!

Mi az a selfness?

A selfness a wellnessből nőtte ki magát, a helyes sorrend ezeknél a trendeknél a fitness, wellness, selfness, mindness, ugyanakkor mindegyik mást jelent. Ha elfogadjuk, hogy a wellness csupán a testi/fizikai egészséggel, „jól tartással”, kényeztetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat kínál, akkor egyértelmű, hogy a selfness jóval több a wellnessnél, hiszen a testen túl, a lélekkel és szellemmel is foglalkozik, igyekszik azokat fejleszteni, szükség esetén gyógyítani. A selfness követői a test, a lélek és a szellem tökéletes összhangjára, és egy egészséges énkép kialakítására törekszenek.

Egészség Iskola (4-5 óra)

Amikor 2006-ban megalkottuk az Egészségiskola projektünket, az volt a célunk, hogy egy olyan innovatív, középiskolásoknak szóló, de ugyanakkor az iskola épületén kívül zajló prevenciós programot hozzunk létre, amelyik képes az egészség fogalmának újszerű megközelítésére és népszerűsítésére. A cél elérése érdekében az EgészségIskola három értékre építi fel az egészséges egyén és az egészséges közösség ideáját. Ez a három érték, a tudatosság, a hasznosság és a mértékletesség. A testi és lelki egészséget közösségi és egyéni alapként értelmező megközelítésünk szakít a hagyományos prevenciós keretekkel és egy közös generációs cselekvésre hívja a fiatalokat. Az EgészségIskola olyan egy tanítási napos program, ahol a fiatalokkal közösen újrarajzoljuk az egészség kereteit és lerakjuk egy élhetőbb világ alapjait.

Egészség Ügynökség (4-5 óra)

Az Egészség Iskola többéves tapasztalatait felhasználva olyan program kidolgozására törekedtünk, ahol az egészség olyan hétköznapi értékek mentén is realizálható, mint az idő, a pénz és az energia. A célunk az, hogy a diákok körében aktív diskurzust generáljunk az egészség dimenziójában úgy, hogy közben egészséghez vezető utakat (alternatívákat) ismernek meg, majd ezek közül közösen döntsenek amellett, amelyiket vonzónak találnak. Természetesen a döntésnek van következménye és ára is. Ezt az árat nekik kell megadni érte, közösen hozott döntések alapján. A dimenziók az eiskola tantárgyai maradnak, a többlet annyi, hogy minden témához kialakítunk megoldási javaslatokat, azaz alternatívák közül választhatnak a diákok.  A hatékony működés és megértés érdekében a folyamatot egy elképzelt ügynökség köré építettük – ez lett az Egészség Ügynökség – ahol az ügynökök megoldási csomagokat kínálnak a diákoknak, ők pedig idővel, pénzzel és energiával fizetnek érte.

Feri Feszt

2013-ban szerveztük meg az első mini fesztiválunk a ferencvárosi önkormányzat számára Feri Feszt címmel. Az öt órás, egyszerre akár 400 diákot is megmozgató programban a rap, a slam, a stencil, a zene, a tánc és a biztonságosabb szórakozás kap főszerepet, színpadok, sátrak és izgalmas helyszínek kavalkádjával. A kerületi mini fesztivál az iskolai tanév lezárásának színes, színvonalas és egyben szórakoztató formája. A program más kerületek számára is adaptálható.

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=mGPsp4Rox70

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKNEK SZÓLÓ AJÁNLATUNK

 

CÉGEKNEK SZÓLÓ AJÁNLATAINK

CSR (corporate social responsibility) és szponzorációs ajánlataink a már kipróbált és sikeres program-elemekkel, de minden esetben cégre szabottan születnek meg. Ajánlatkéréssel és további információkért írjon az info@kekpont.hu címre vagy hívja a 06-1/215-78-33-as telefonszámot!

Néhány példa programjainkra:

Munkahelyi megelőző-programok

Egyre több cég rendelkezik már saját egészség-stratégiával és rendez időről-időre vállalati egészség-programokat. Tervezésükkor különösen ajánlott a munkatársak pszichikai, mentálhigiéniés állapotának ápolása is, pl.a szenvedélybetegségek megelőzése szempontjából kritikus stressz helyzetek felismerése és kezelése. A biztonságos munkavégzés és az egészséges munkatársi közösségek támogatása szempontjából a mentálhigiénés egészségfejlesztés témája is megkerülhetetlen. A helyi prevenciós stratégiák facilitálásában, az akcióterv és a cégen belüli ismeretterjesztő kampányok és szükséges anyagok kidolgozásában, a megvalósítást segítő képzésekben, alapítványunk komplex együttműködést, tanácsadói, koordinálói és tréningvezetési szerepet egyaránt felkínál. Szükség esetén a dolgozóknak közvetlen terápiás és rehabilitációs lehetőségeket nyújtunk, melyben a hosszú távú és bizalmi kapcsolatot kiépítő együttműködés gyors és diszkrét megoldásokat ígérhet. Fontos, hogy amikor függőségekről, szenvedélybetegségekről beszélünk, az illegális szerhasználat mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk az alkoholfüggőségnek, illetve a sokszor elbagatellizált, de  egyre többeket érintő különböző viselkedési addikcióknak. Ilyen viselkedési addikciók a munkafüggőség, az étkezési zavarokkal járó függőségek, a játékszenvedély, a számítógép- és internetfüggőség, a kapcsolati függőségek, stb…

Az Egészség Ügynökség munkahelyi megelőző program – a fél napos alternatív egészségnapot – a Confector építőipari Ktf-nél valósítottuk meg, 2011 júniusában. Az Egészség Ügynökség félnapos program egyik legfontosabb hatása  éppen  az, hogy cégen belüli diskurzust indíthat el a sokszor “nehéz témákról” is (dohányzás, problémás alkoholfogyasztás, munkahelyi stressz, munka és magánélet egyensúlya, stb,) és mindez egy biztonságos környezetben, szakemberek támogatása mellett történik. A program erősíti  az egyéni felelősségvállalás fontosságát és a  munkatársi közösségek  megtartó erejét. Az optimálisabb közérzet nagyban hozzájárul a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzéshez. A program célja: munkahelyi egészségfejlesztés és a mértékletes munkahely kialakítása 3 célterületen: a munkatársak egészségtudatosságának emelése, mentálhigiéniájának javítása; munkahelyi biztonság növelése- különös tekintettel a nehéz, veszélyes üzemben dolgozókra; a munkahelyi közösségeken belüli, egymás iránti kölcsönös felelősségérzet növelése – együttműködés és bizalom megerősítése a kollégákkal.

A program központi értékei: tudatosság, hasznosság, mértékletesség.

A Kék Pont Alapítvány egészségfelfogása holisztikus, vagyis, megelőző programjainkban az egyéni és közösségi színterek (iskolai, családi, munkahelyi) legtágabb értelemben vett harmóniájának megteremtésére helyezzük a hangsúlyt.   A mértékletesség erényének cégen belüli reneszánsza és az ehhez kapcsolódó edukációs folyamat segíti a függőségek korai felismerését, illetve megakadályozza a már szenvedélybetegek elszigetelődését, diszkriminálását.